ติวเนติบัณฑิต ติวสอบทนายความ ติวสอบนายสิบตำรวจ ติวสอบภาค ก. ติวสอบปลัดอำเภอ ติวสอบครูผู้ช่วย และติวสอบงานราชการอื่น ฯ โทร. 085-5529560 Line ID : @Tuinationline

สมาชิกล็อกอิน:
สวัสดี: บุคคลทั่วไป , สมัครเรียน , ลืมรหัสผ่าน

เรื่องการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ของผู้มีอาชีพกสิกรรม

ผู้เขียน ข้อความ
Admin
Administrator
กระทู้: 78
ตอบ: 5
โพส์เมื่อ: 14 ก.ย 2559 23:24:28 น. IP: 180.183.110.xxx
บทความนี้ขอเสนอเรื่องการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ของผู้มีอาชีพกสิกรรม
หลักกฎหมายสำคัญ
มาตรา 335 ผู้ใดลักทรัพย์
(12) ที่เป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรม บรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์ สัตว์หรือเครื่องมืออันมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมหรือได้มาจากการกสิกรรมนั้น

ประเด็นแรก   “กสิกรรม” หมายความว่าอย่างไร
คำตอบ   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2557 ได้วินิจฉัยว่า ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คำว่า "กสิกรรม" หมายความถึง การทำไร่ไถนา การเพาะปลูก

ประเด็นที่สอง   ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ถือวาเป็นคามผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (12)

คำถาม 1)   อาชีพ “ เลี้ยงกุ้งกุลาดำ ” เป็น อาชีพกสิกรรม หรือไม่ ???
ตำตอบ   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2557 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คำว่า "กสิกรรม" หมายความถึง การทำไร่ไถนา การเพาะปลูก โจทก์ร่วมมีอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
จึงมิใช่การประกอบอาชีพกสิกรรม การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (12)

คำถาม 2)   “ไก่” ถือเป็นสัตว์ “ที่ได้มาจากการกสิกรรม หรือไม่ ???
คำตอบ   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11662/2554 ความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (12) คำว่า การกสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูก ไก่จึงไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ได้มาจากการกสิกรรมตามที่โจทก์บรรยายมาในฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองปรับบทลงโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 (12) จึงไม่ถูกต้อง ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกและแก้ไขให้ถูกต้องได้

คำถาม 3)   “นากุ้ง” เป็น อาชีพกสิกรรม หรือไม่ ???
ตำตอบ   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13491/2553 การทำนากุ้งไม่ใช่การประกอบอาชีพ
กสิกรรมตาม ป.อ. มาตรา 335 (1) (12) วรรคสอง
ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยปรับบทและแก้ไขโทษให้ถูกต้องได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสองประกอบมาตรา 225

คำถาม 4)   เครื่องสูบน้ำมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมของผู้มีอาชีพกสิกรรม “เสีย” ใช้การไม่ได้ การที่จำเลยลักไปจะเป็นความผิดตามมาตรา 335 (12) หรือไม่ ???
       คำตอบ   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2279/2544 เครื่องสูบน้ำที่ถูกจำเลยลักไปเป็นเครื่องมือเครื่องกลอันมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมของผู้มีอาชีพกสิกรรม เมื่อยังมีสภาพและรูปร่างเป็นเครื่องสูบน้ำอยู่ก็ต้องถือว่าเข้าหลักเกณฑ์แล้ว จะเสียหรือใช้การได้ไม่เป็นปัญหา เพราะถ้าเสียก็ยังสามารถซ่อมแซมให้ดีได้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(12) ไม่ได้กำหนดว่าการลักเครื่องมือเครื่องกลดังกล่าวจะต้องเป็นทรัพย์ที่ยังใช้การได้เท่านั้นจำเลยจึงจะรับโทษหนักขึ้นตามบทบัญญัติดังกล่าว
       ข้อสังเกตเพิ่มเติม การกระทำของจำเลยตาม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2279/2544 เป็นความผิดตาม มาตรา 335 (12) และ วรรคสาม แต่การที่ศาลท่านจะปรับบทตามวรรคสามได้ โจทก์ต้องบรรยายมาในฟ้องด้วย โปรดดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4004/2550
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4004/2550 โจทก์ฟ้องว่าจำเลยลักเครื่องสูบน้ำซึ่งเป็นเครื่องมืออันมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมของผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพกสิกรรมทำนาไปโดยทุจริต แต่ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าเครื่องสูบน้ำเป็นเครื่องกลหรือเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ใน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 วรรสาม การกระทำของจำเลยตามคำฟ้องไม่เป็นความผิดตามมาตรา 335 วรรคสาม ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้คู่ความมิได้ฎีกา ศาลฎาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

คำถาม 5)   บรรยายฟ้องว่าทรัพย์ที่ลักเข้าลักษณะตามมาตรา 335 (12) แต่ไม่ได้บรรยายว่าเป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรม ศาลจะลงโทษตามมาตรา 335 (12) ได้หรือไม่ ???
ตำตอบ   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1083/2542 โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยลักยางพาราซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกสิกรรม มิได้กล่าวในฟ้องว่าเป็นยางพาราของเจ้าของทรัพย์ผู้มีอาชีพกสิกรรม จึงขาดองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(12) ลงโทษตาม
บทกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ (อย่างไรก็ตาม ก็เป็นความผิดตาม 334 หรือ 335 อนุมาตราอื่นๆ นั่นเอง)

เรียบเรียงโดย สถาบันติวเนติออนไลน์
14/09/2559


ตอบกระทู้
ป้อนข้อมูบให้ครบทุกช่องตามเครื่องหมาย *
หัวข้อ:
เรื่องการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ของผู้มีอาชีพกสิกรรม
รายละเอียด:*
ชื่อ:*
 
Code:*